Wedstrijd

Wedstrijd
Win Peppe bij je thuis!

Het geheime ingrediënt van een Franssen-keuken, dat is liefde. En dat is net zo bij chef-kok Peppe Giacomazza van restaurant La Botte in Genk! Daarom geven we nu één avondje weg waarop Peppe bij jou thuis komt koken voor 8 personen.

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Franssen Products BVBA, ondernemingsnummer BE 0888.457.741, gevestigd in de Albert Quintinlaan 2 in 3900 Overpelt. De wedstrijd is toegankelijk via de Facebookpagina van Franssen Keukens en via de website www.franssen.be .

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 23 oktober t.e.m. 31 december 2017.

Artikel 3 – Spelregels

 • De wedstrijd vindt plaats op www.franssen.be.
 • De deelnemer beantwoordt de vraag “Waarom verdien jij een avondje Peppe aan huis?” en geeft zijn of haar e-mailadres op.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt via een e-mailbericht en de naam van deze persoon wordt ook vermeld als winnaar in een Facebook-post van deze actie. Indien de winnaar zich binnen 7 dagen niet bekendmaakt, zal de persoon die het tweede origineelste antwoord gaf, aangeduid worden als nieuwe winnaar.
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenzins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Medewerkers van Franssen Products zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs.
 • Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd of reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, kunnen door Franssen Products worden verwijderd.
 • Franssen Products handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Franssen Products en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 • Franssen Products en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.

Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zal 1 wedstrijdwinnaar geselecteerd worden. Deze winnaar wint een avondje met chef-kok Peppe Giacomazza die een avondje komt koken bij zijn of haar thuis voor 8 personen.

De prijswinnaar wordt gekozen op basis van het creatiefste antwoord op de vraag “Waarom verdien jij een avondje Peppe bij je thuis?”. Op het einde van de actie zal de winnaar vermeld worden in de Facebook-post van de actie en via e-mail gecontacteerd worden en verdere informatie ontvangen.

Artikel 5 - Uitsluiting

Franssen Products kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Franssen Products.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs omvat een avondje waarop chef-kok Peppe Giacomazza van restaurant La Botte komt koken in de privé-woning van de winnaar voor 8 personen. Er mag niet uitgeweken worden naar een grotere zaal of andere locatie.

De datum van het etentje wordt bepaald in overleg met chef-kok Peppe en de winnaar van de prijs. Het gewonnen etentje dient plaatst te vinden voor 30 juni 2018. De uitgereikte prijs kan niet ingeruild worden en is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. Franssen Products, de organisatie, noch Peppe zijn verantwoordelijk voor schade, verwondingen voor, tijdens en na het etentje.

Franssen Keukens voorziet alle benodigdheden voor het maken van de gerechten. Overige dranken en eten worden niet voorzien door de organisatie. Het is niet toegestaan dat de winnaar in eender welke vorm winst mag halen uit het etentje. Het is verboden geld te vragen voor de gerechten die geserveerd worden.

De winnaar gaat akkoord dat tijdens het etentje foto’s en video’s mogen genomen worden door de organisatie. Achteraf mogen foto’s en video’s gebruikt worden op www.franssen.be en de Facebookpagina van Franssen Keukens.

Aan de winnaar wordt gevraagd om zijn of haar keuken ter beschikking te stellen van onze chef-kok Peppe.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Franssen Keukens de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Franssen Keukens ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Franssen Keukens behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Franssen Keukens, de omstandigheden dit vereisen. Franssen Keukens kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Franssen Keukens.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Franssen Keukens en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Franssen Keukens om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Franssen Keukens. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.
De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Franssen Keukens om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.