Wedstrijd

Win een duo-ticket voor een exclusieve kookworkshop met Peppe

Vergeet pizza margherita en penne all’arrabbiata. Tijdens de kookworkshops met chef-kok Peppe Giacomazza van La Botte in Genk proef je de échte Italiaanse keuken. Daarom nodigen we 2x 10 kokkerellende duo’s uit achter het fornuis van een van onze showroomkeukens in Maasmechelen en Geel.

Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Franssen Products BVBA, ondernemingsnummer BE 0888.457.741, gevestigd in de Albert Quintinlaan 2 in 3900 Overpelt. De wedstrijd is toegankelijk via de Facebookpagina van Franssen Keukens en via de website www.franssen.be

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 1/08 t.e.m. 20/10/2018.

Artikel 3 – Spelregels

 • De wedstrijd vindt plaats op www.franssen.be.
 • De deelnemer beantwoordt de vraag “Waarom verdien jij een plaats in deze workshop?” en geeft zijn of haar e-mailadres op. Daarnaast duidt de deelnemer ook aan voor welke workshop hij/zij meespeelt en wie hij/zij zal meenemen.
 • De personen die het origineelste antwoord geven, zijn de winnaars van de prijs.
 • De eerste weekdag na het verlopen van de hierboven vermeldde periode (zie artikel 2) zullen de winnaars van de workshop-tickets bekend gemaakt worden via een e-mailbericht. De namen van deze personen kunnen ook vermeld worden op de Facebook-pagina van Franssen Keukens. Indien de winnaar zich binnen 7 dagen niet bekendmaakt, zullen de personen die de volgende meest originele antwoorden gaven, aangeduid worden als nieuwe winnaar.
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België.
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenzins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 • Medewerkers van Franssen Products zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs.
 • Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd of reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, kunnen door Franssen Products worden verwijderd.
 • Franssen Products handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 • Franssen Products en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 • Franssen Products en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen.

Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zullen 20 wedstrijdwinnaars geselecteerd worden, 10 per workshop. Deze winnaars winnen elk een ticket voor 2 personen voor de workshop op de datum die zij bij hun deelname hebben doorgegeven. Het is niet uitgesloten dat men tickets voor de 2e workshop (die niet als voorkeursdatum werd opgegeven) wint.
De prijswinnaars worden gekozen op basis van het creatiefste antwoord op de vraag “Waarom verdien jij een plaats in deze workshop?”. Op het einde van elke hierboven vermeldde periode (zie artikel 2) zullen de winnaars via e-mail gecontacteerd worden en verdere informatie ontvangen.

Artikel 5 - Uitsluiting

Franssen Products kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Franssen Products.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

De prijs omvat een ticket voor twee personen voor de kookworkshop die exclusief voor Franssen Keukens wordt georganiseerd met chefkok Peppe Giacomazza. De workshop wordt op 2 datums georganiseerd in 2 verschillende showrooms:
 • 14 november 2018 om 19u in showroom Maasmechelen, Rijksweg 551, Maasmechelen
 • 20 november 2018 om 19u in showroom Geel, Antwerpseweg 38, 2440 Geel
Tijdens deze 2 workshops zullen telkens 20 personen in de demokeuken van de showroom kooktips krijgen van Peppe. Deze workshops vinden steeds ’s avonds plaats. De exacte tijdstippen worden meegedeeld in het e-mailbericht aan de winnaars.
Deze prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaars, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
De winnaar gaat akkoord dat bij uitreiking van de prijs foto’s en video’s mogen genomen worden door de organisatie. Achteraf mogen foto’s en video’s gebruikt worden op www.franssen.be en de Facebookpagina van Franssen Keukens.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Franssen Keukens de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Franssen Keukens ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Franssen Keukens behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Franssen Keukens, de omstandigheden dit vereisen. Franssen Keukens kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Franssen Keukens.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Franssen Keukens en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Franssen Keukens om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.
Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Franssen Keukens. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. 
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 
De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Franssen Keukens om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.
 
 
Ik ga akkoord